SEKAPUR SIRIH DARI PENERBITPelita Hidayah & Bahtera Keselamatan

Sayid Mahdi Ayatullahi

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Sekapur Sirih Dari Penerbit

Turas Ahlulbait as yang tersimpan rapi dalam madrasah mereka dan hingga sekarang tetap terpelihara dengan baik, merupakan universitas lengkap yang meliputi berbagai cabang ilmu-ilmu Islam. Madrasah ini telah mampu mendidik jiwa-jiwa yang mempunyai potensi untuk meneguk pengetahuan dari sumber tersebut. Mereka menghidangkan kepada umat Islam ulama-ulama besar pembawa risalah Ahlulbait as yang mampu menjawab segala keraguan dan persoalan yang dilontarkan oleh berbagai mazhab dan aliran pemikiran baik dari dalam maupun luar Islam dengan jawaban dan solusi argumentatif.

Berangkat dari tugas-tugas yang diembannya, Majma‘ Ahlulbait (Lembaga Internasional Ahlulbait) berusaha membela kemuliaan risalah dan hakikatnya dari serangan tokoh-tokoh firqah, mazhab, dan berbagai aliran yang memusuhi Islam dengan mengikuti jejak Ahlulbait as dan penerus mereka yang senantiasa menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan berusaha untuk tetap berdiri tegak pada garis depan perlawanan sepanjang masa.

Khazanah intelektual yang termuat dalam kitab-kitab ulama Ahlulbait as tidak ada tandingannya, karena kitab-kitab tersebut ditulis berpijak pada landasan ilmiah serta ditopang oleh logika dan argumen yang kokoh, jauh dari sentuhan hawa nafsu dan sifat fanatik buta. Karya-karya ilmiah yang dapat diterima oleh akal dan fitrah yang sehat tersebut mereka tujukan pula kepada para ulama dan pemikir yang memiliki spesialisasi.

Lembaga Internasional Ahlulbait as (Majma‘ Jahani Ahlulbait as) dengan berbagai pengalamannya yang melimpah, berupaya menghidangkan metode baru kepada para pencari hakikat dan kebenaran melalui berbagai tulisan dan karya ilmiah yang disusun oleh para penulis masa kini yang mengikuti jejak Ahlulbait as dan para penulis yang telah mendapatkan karunia Ilahi untuk mengikuti ajaran mulia tersebut. Di samping itu, Lembaga ini berupaya meneliti dan menyebarkan berbagai tulisan bermanfaat, hasil karya ulama Syi'ah terdahulu, agar kekayaan ilmiah ini menjadi sumber mata air bagi setiap pencari kebenaran yang dipancarkan ke segenap penjuru dunia (pada era kemajuan intelektual telah mencapai kematangannya dan relasi antara individu semakin terjalin demikian cepatnya) hingga terbuka pintu hatinya dalam menerima kebenaran tersebut melalui madrasah Ahlulbait as.

Akhirnya kami mengharap kepada para pembaca yang mulia agar sudi kiranya menyampaikan berbagai pandangan bernilai, gagasan dan kritik konstruktif demi perkembangan Lembaga ini di masa mendatang. Kami juga mengajak kepada berbagai lembaga ilmiah, ulama, penulis, dan penerjemah untuk bekerja sama dengan kami dalam upaya menyebarluaskan ajaran dan budaya Islam yang murni.

Semoga Allah SWT berkenan menerima usaha sederhana ini dan melimpahkan taufik-Nya serta senantiasa menjaga Khalifah-Nya (Imam Al-Mahdi afs) di muka bumi ini.

Kami ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Sayid Ustadz Mahdi Ayatullahi yang telah berupaya menulis dan menyusun kitab ini. Demikian juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Ustadz Ahmad Marzuqi Amin dan Tim Penerjemah Fathu Makkah yang telah bekerja keras menerjemahkan buku ini ke dalam bahasa Indonesia. Tak lupa ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penerbitan buku ini.

Wassalam

Divisi Budaya, seksi Terjemahan

Lembaga Internasional Ahlulbait as