Surah Al-A’rāf : 181Pemandu dan Penegak Keadilan

“Dan di antara makhluk yang kami ciptakan ada sekelompok yang memberi petunjuk (sesuai) dengan kebenaran, dan dengan itu (pula) mereka bertindak adil”

Ayat ini turun untuk keluarga Muhammad SAWW. Silahkan rujuk Syawāhidut Tanzīl, karya Al-Hakim Al-Haskani, juz 1, hal. 204, hadis ke 266 dan 267.