Surah An-Nūr : 36-37
Rumah-rumah yang Dimuliakan

“Bertasbihlah kepada Allah di rumah-rumah yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual-beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada sesuatu hari yang (di hari itu) hati dan pandangan menjadi guncang”

Ayat ini turun untuk Ahlul Bayt a.s. Silahkan rujuk:

1.Syawādihut Tanzīl, Al-Hakim Al- Haskani Al-Hanafi, juz 1, hal. 409, hadis ke 566, 567, dan 568.

2.Ad-Durrul Mantsūr, karya As-Suyuthi, juz 5, hal. 50.

3.Rūhul Ma’āni, karya Al-Alusi, juz 18, hal. 157.

4.Ghāyatul Marām, hal. 318, cet. Tehran.