Surah Thāhā : 82Ayat Pengampunan

"Sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, kemudian mendapat petunjuk "

Yang dimaksud dengan ihtadā (mendapat petunjuk) dalam ayat ini adalah mendapat petunjuk dengan perantara berwilayah kepada Ahlul Bayt a.s. Silahkan rujuk:

1.Syawāhidut Tanzīl, karya Al-Hakim Al-Haskani Al-Hanafi, juz 1, hal. 375, hadis ke: 518,519, 520,521, dan 522.

2.Ash-Shawā'iqul Muhriqah, karya Ibnu Hajar Al-Haitsami Asy-Syafi'i, hal. 151, cetakan Al-Muhammadiyah; hal. 91, cetakan Al- Maimaniyah, Mesir.

3.Yanābī'ul Mawaddah, karya Al-Qundusi, hal. 129, cetakan Al-Haidariyah; hal. 110, cetakan Istambul.